zijn wie je bent
groeien in je talent

Wat leren we in groep 8

Algemeen
De schoolregels hangen zichtbaar op in de klas en daar worden de kinderen op aangesproken. We vinden een positief groepsgevoel  belangrijk en werken daar met de groepen op verschillende manieren aan.
Op het besloten deel van website staat per groep vermeld wat de activiteiten zijn en er worden regelmatig foto’s en berichtjes door ons en de kinderen geplaatst. In de agenda staat wanneer de toetsen ingepland zijn. Voor de vakken Engels, geschiedenis, natuur en aardrijkskunde krijgen de kinderen een week vóór de toets een leerblad mee naar huis.
 
   
Zelfstandig werken
Het zelfstandig werken stimuleren we door per week een weektaak te maken. Deze weektaak krijgen de kinderen aan het begin van de week op papier uitgedeeld. Naast de taken die daar op staan, krijgen de kinderen ook een planblaadje met daarop aangegeven welke tijden er zelfstandig gewerkt gaat worden. De kinderen plannen maandagmorgen hun taken in. Er is meer tijd beschikbaar dan nodig, vandaar dat er ook keuzetaken op staan.
   
Fruitdag
Op woensdag is het fruitdag en verzoeken wij u vriendelijk uw kind echt alleen fruit mee te geven.
De regels voor het meenemen van een mobiele telefoon staan vermeld in de schoolgids.
 
   
Bewegingsonderwijs
De groepen 8 hebben  op de vrijdagochtend gym.  Groep 8a start om 08.15 uur. De kinderen komen rechtstreeks op de fiets naar de gymzaal. Ze moeten om ca. 08.05 uur aanwezig zijn, zodat ze genoeg tijd hebben om zich om te kleden.
Groep 8b gymt van 09.30 tot 10.45 uur.

De regels voor gymkleding staan in de schoolgids
   
Rapporten
Er zijn twee rapportperiodes. De reden hiervoor is dat alle nieuw aangeschafte methodes geen 12 hoofdstukken (en 12 toetsen) meer kennen, maar slechts 8. Omdat we niet na één of twee toetsen al een rapport willen meegeven, hebben we de rapportperiodes verlengd. Kinderen krijgen in de nieuwe opzet na vier hoofdstukken (en vier toetsen) een rapport. Dit rapport zal, afhankelijk van de start van het schooljaar, rond midden/eind februari worden meegegeven. De resultaten van de leerlingvolgsysteem- toetsen van het CITO worden dan ook meegegeven. In de week na het rapport is er een spreekavond op woensdag. In de week voordat het rapport meegaat naar huis is de tweede kijkavond.
   
Het openzetten van het ouderportaal van ParnasSys
Halverwege de eerste rapportperiode (half november) zal het ouderportaal van ParnasSys worden opgezet zodat u kunt zien hoe de resultaten van uw kind tot dan toe zijn. U ziet een gemiddeld cijfer van de afgenomen toetsen tot dat moment. Het ouderportaal wordt ook opengezet rondom het eerste rapport en halverwege de tweede rapportperiode. Zo kunt u iedere 10 à 11 weken zien hoe de leerresultaten van uw kind zijn. U krijgt tegen die tijd bericht hoe u het ouderportaal kunt openen.
   
Adviesgesprekken
Vanaf 23 november vinden de adviesgesprekken plaats. Uw kind krijgt tijdens het gesprek het advies. Op maandagavond 9 november (informatieavond V.O.) heeft u de mogelijkheid om in te schrijven voor dit gesprek.
   
De laatste kijkavond
De laatste kijkavond van groep 8 komt te vervallen. Deze avond staat in het teken van het afsluiten van het project ‘Kidz in Bizz’.  Kinderen verkopen hun waar en de opbrengst gaat naar een goed doel.
   
Rekenen
De leerlingen krijgen iedere week een tempotoets (tafels, deeltafels, automatiseren t/m 100). We willen u vragen om dit ook thuis met uw kind te oefenen als uw kind hier nog moeite mee heeft. Er zijn diverse mogelijkheden via internet om hiermee aan de slag te gaan. Op de website van beide groepen 8 en op onze YURLS site staat een aantal links naar oefenprogramma’s
   
Dees en Tees
In de derde schoolweek starten we met de werkwoordspellingsmethode 'Dees en Tees'. De kinderen maken thuis iedere week 1 bladzijde uit een werkboekje . Op donderdagmorgen wordt het werk gecontroleerd. We zullen op onze website duidelijk laten weten welke oefeningen er gemaakt moeten worden. Op een gegeven moment stappen we over naar het maken van 2 oefeningen per week
   
Aardrijkskunde
We werken met de methode ‘Grenzeloos’. Dit is een digitale methode, waarbij de kinderen veel met computers zullen gaan werken. In Grenzeloos wordt de lesstof op verschillende manieren aangeboden: in de vorm van beeld, beweging, filmpjes, audio, schema’s, weetjes en proefjes. Daarnaast bevatten de lessen een grote variatie aan opdrachten, waarbinnen leerlingen ook steeds andere strategieën gebruiken om informatie te verwerken. Kortom: een veelzijdige en uitdagende nieuwe methode!
TOPO: We werken met ‘Topomania’.  Deze functionele topografie past bij de werelddelen die tijdens de aardrijkskundelessen behandeld worden. De topotoets wordt in dezelfde week afgenomen als de Aardrijkskundetoets.
   
Natuur
In de methode van groep 8 werken met verschillende thema’s.
Het is de bedoeling dat de kinderen in de periode dat we aan het thema werken een werkstukje bij de leerkracht inleveren. Dit werkstukje mag ook een creatief werkstukje zijn. Voor dit werkstukje kunnen kinderen extra punten krijgen die weer meetellen voor het cijfer van de toets. Op de website zal de uiterlijke inleverdatum per thema worden aangegeven.
Ook moeten de kinderen dit schooljaar één herbarium inleveren. In het voorjaar maken de kinderen een herbarium met bloemen. Inleverdata wordt vermeld op de website.
Juf Annelieke geeft natuur op dinsdagmiddag zowel aan groep 8a als 8b. Meester Jacco geeft dan Muziekles.
   
Mediatheek
Op maandagmiddag staat mediatheek op het programma. In groep 8 maken de leerlingen 3 werkstukken. Dit zijn werkstukken over onderwerpen die in groep 8 worden behandeld binnen de vakken: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur. Eén werkstuk mag over een onderwerp naar keuze gaan. De werkstukken maak je op de computer, maar één werkstuk moet handgeschreven worden ingeleverd Er wordt over een onderwerp naar keuze ook een ‘Prezi’ presentatie gegeven.
   
Engels
Naast dat de leerlingen oefenbladen voor het leren van de Engels toets mee naar huis krijgen, moeten de kinderen ook woordjes leren. Deze woordjes moeten de kinderen online oefenen. De link naar het oefenprogramma kunt u vinden op de website. De woordjes moeten  zowel in het Engels als in het Nederlands geoefend worden.
 
   
Wist u dat…
  • Groep 8a een twitteraccount heeft waar dagelijks wordt weergegeven wat er in de klas gebeurt?
  • Er op maandagavond 9 november een informatieavond V.O. en CITO eindtoets door de leerkrachten van groep 8 wordt georganiseerd? U bent van harte welkom!
  • We een hele mooie YURLS pagina hebben waar u extra oefenwerk en informatie kunt vinden. Kijk op onze website voor de link.
  • Er op een avond in januari bij ons op school een informatieavond V.O.  wordt georganiseerd waarbij diverse V.O. scholen in onze regio over hun school komen vertellen!
  • In week 22 de musical op het programma staat.
  • We van 4 t/m 6 juli op schoolkamp gaan.
  • Er in beide groepen een brieven- en grievenbus staat waarin de kinderen wel of niet anoniem hun vragen of opmerkingen mogen stoppen.