zijn wie je bent
groeien in je talent

Wat leren we in groep 3

Lezen en taal                                    
Wij werken op school met de methode Veilig Leren Lezen Kim-versie (uitgeverij Zwijsen). Deze methode kent werkboekjes en leesboekjes.
De methode is opgebouwd uit 12 kernen. Een kern duurt ongeveer 3 weken.
De eerste 6 kernen gaan uit van ankerverhalen. Hieruit worden kernwoorden genomen en uit de kernwoorden leren we letters. Bij het woord ‘Kim’ leren we bijvoorbeeld de letter ‘k’.

Na deze 6 kernen (dat is in januari/februari) kennen de leerlingen alle letters. De woorden die dan geleerd zijn, zijn allemaal ‘mkm woorden’ (medeklinker-klinker-medeklinker). In de kernen 7 t/m 12 worden de woorden ingewikkelder en langer. We oefenen veel met begrijpend lezen. Het leestempo wordt stap voor stap opgevoerd. Ook komen er verschillende spellingsmoeilijkheden aan de orde.

De methode Veilig Leren Lezen kent verschillende lees- en letter toetsen, zodat we de vorderingen van uw kind goed kunnen volgen. De methode biedt een goede aanpak voor kinderen die een snellere leesontwikkeling doormaken. Er is ook een speciale leerlijn voor kinderen die wat achter blijven met taal/lezen.
 
   
Rekenonderwijs
Er wordt met de methode Wereld in Getallen gewerkt (uitgeverij Malmberg).
De methode kent voor groep 3 een lesboek, een werkboek en een toetsboek. Daarnaast zijn er plusboeken, waarin de kinderen herhalings- en verrijkingssommen maken.
De methode kent 12 blokken, elk van 15 lessen, één blok duurt ongeveer 3 weken.
Alle rekenonderdelen komen in groep 3 aan de orde, maar de nadruk ligt op het optellen en aftrekken tot 20.
De kinderen moeten aan het eind van groep 3 goed tot 20 kunnen rekenen (dit noemen we automatiseren). Ook moeten zij de getalstructuur kennen.
De getallen tot 100 moeten worden herkend, er wordt nog niet mee gerekend.
De onderdelen delen, meten en vermenigvuldigen komen spelenderwijs aan de orde. Bijvoorbeeld: uit 1 fleslimonade schenk ik 5 glazen vol, hoeveel uit 3 flessen?
Aan het eind van groep 3 moeten de kinderen de hele en halve uren op de klok af kunnen lezen.
   
Expressievakken
In groep 3 tekenen en knutselen we natuurlijk ook. Soms krijgen de kinderen een gerichte opdracht, soms kiezen zij zelf iets.
In de klas of tijdens de gymles wordt er weleens een dans of drama les gegeven.
Ook in de kring wordt er aandacht geschonken aan expressie. Uitbeelden van dieren / beroepen e.d. of het naspelen van een verhaal, het voeren van een telefoongesprek e.d.
   
Godsdienst
Hiervoor wordt de methode Kind op Maandag gebruikt.
Iedere week heeft een nieuw thema.
Er is een inleidend verhaal, waarin Mies en Max de hoofdrol spelen.
Iedere week vertelt de leerkracht 2 á 3 verhalen uit de Bijbel.
In de methode staan liederen en verwerkingen als suggestie aangegeven.
   
Schrijven
De methode Pennenstreken (uitgeverij Zwijsen), die we in groep 3 gebruiken, is een schrijfmethode die aansluit bij de leesmethode Veilig Leren Lezen Kim-versie.

Er wordt gewerkt met het stoplicht-principe. Groene, oranje en rode stippen op de letters en cijfers die het begin, rust en eind aangeven, vormen belangrijke oriëntatiepunten tijdens het leren schrijven. Aan het einde van groep 3 kennen de kinderen alle schrijfletters en de getallen.
   
Argus Clou
Deze methode biedt natuur- en technieklessen op groep 3 niveau. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van het kind.
Bij de lessen uit het lesboek horen werkbladen en practicumopdrachten.

We gebruiken de televisieserie ‘Huisje Boompje Beestje’ bij de lessen.
   
Verkeer
Voor het vak verkeer werken we met de methode 'Wegwijs' (uitgeverij Malmberg). In groep 3 hebben de kinderen hun eigen werkboek voor verkeer. Spelenderwijs worden verkeersregels aangeleerd. De volgende thema´s komen aan bod:
- School en verkeer
- Beroepen en verkeer
- Reizen en verkeer
- Weer en verkeer
- De buurt en verkeer
   
Muziek
In alle groepen van de Morgenster wordt gewerkt met de muziekmethode Muziek en meer (uitgeverij Lambo). De kinderen krijgen een eigen muziekboekje met daarin liedjes, luister-, en verwerkingsopdrachten. In groep 3 komen de thema's Geluid, Herfst, Circus, Verkeer en Dierentuin aan bod.
Daarnaast krijgen de kinderen na de kerstvakantie hun eigen liedjesmap, waarin we alle aangeleerde bijbelse en niet-bijbelse liedjes zullen bewaren.