zijn wie je bent
groeien in je talent

Wat leren we in groep 6

Activiteiten groep 6
In groep 6 hebben we een aantal leuke activiteiten!
Allereerst hebben we vrijdag 2 oktober het Romeinse feest, waarbij we ook echt verkleed gaan als Romein. Daar sluit het schoolreisje ook heel mooi bij aan, al zullen we daar nog even iets langer op moeten wachten. We gaan namelijk naar het Archeon, waar we o.a. kunnen herbeleven wat de Romeinen deden in hun dagelijks leven.
Daarnaast hebben we ook een aantal leuke uitstapjes. O.a. een buitenles met natuur en een dijkles met aardrijkskunde.
Er zullen ook nog andere activiteiten zijn, maar deze zullen altijd vermeld staan op de site. Zo blijft u op de hoogte van alle activiteiten in groep 6.
   
Afstemmingsgesprekken
Vorig jaar hebben we voor de tweede keer afstemmingsgesprekken gehouden, waarbij u als ouder heeft verteld wat uw kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. We vinden dit erg waardevol aan het begin van een nieuw schooljaar. Zo horen wij als leerkracht namelijk meteen waar we rekening mee moeten houden en kunnen wij ons onderwijs er op aanpassen.
Daarom zullen deze afstemmingsgesprekken dit jaar weer plaatsvinden in de 4e t/m de 7e schoolweek. We hopen dat u hier ook weer voor open staat.
   
Bloon
Dit is een programma waarin de leerlingen thuis kunnen oefenen met de woorden van spelling. Het is belangrijk voor de kinderen die moeite hebben met spelling, maar
De link is te vinden op de site van de groep bij het kopje links om te leren of oefenen en leren.
Elk blok van spelling is verdeeld over 4 weken. In de laatste week maken de leerlingen het dictee en zijn er geen nieuwe woorden te oefenen, maar kunnen de leerlingen de woorden herhalen uit de eerdere 3 weken.
Naast deze oefening krijgen een aantal leerlingen ook een extra oefenboekje mee naar huis waarmee ook de spellingregels worden geoefend. Als uw kind hiervoor in aanmerking komt, wordt er contact met u opgenomen
   
Contact
We vinden het belangrijk om goed, open en eerlijk contact met u te hebben. Samen dragen wij de zorg voor uw kind!
Natuurlijk zijn er een aantal vaste contactmomenten (spreekavond, informatieavond), maar vaak zijn er toch ook nog meer momenten dat het fijn is om even contact te hebben.
Een vraag, een onduidelijkheid, een stukje zorg om te delen… 
Contact kan op de volgende manieren: via het besloten gedeelte van onze website, via de mail, telefonisch, na schooltijd, of wanneer we meer tijd nodig hebben voor een gesprek: een afspraak maken. U bent van harte welkom! Wacht alstublieft niet te lang met contact opnemen wanneer er iets speelt.
Soms vindt u ook op de website van school de nodige informatie.
De volgende leerkrachten staan op de volgende dagen voor de groep:
6a: ma t/m woe – juf Karin
6a: do en vrij – juf Marjel
6b: ma t/m vrij – meester Frans
   
Crea middagen
Ook dit jaar staan de vrijdagmiddagen weer in het teken van creativiteit. Uw kind begint dit schooljaar met 2 crea-middagen in de klas met de eigen leerkracht en heeft daarna 2 weken crea buiten de klas, met kinderen van de groepen 5 en 6. Daarna zijn er weer 2 vrijdagmiddagen in de klas, enzovoorts.
Soms zal dit rooster iets afwijken, maar dan wordt dit doorgegeven.
   
Hulp binnen en buiten de groep
Binnen de groep werken we met de groen-rode kaartjes, zoals de leerlingen  ook in groep 5 gewend waren. We hebben een klok in de klas waarop de leerlingen kunnen aflezen hoeveel tijd ze voor de opdrachten hebben en wanneer de leerkracht langskomt voor eventuele vragen.
Hulp buiten de groep wordt altijd overlegd met u als ouders.
   
Huiswerk (Werk mee naar huis en omgaan met huiswerk/leren)
Bijna wekelijks krijgen de kinderen een toets. De toetsen vinden plaats op dinsdag of donderdag (Zie ook “Toets momenten”).
Alleen het oefenblad leren geeft nog altijd geen garantie om een voldoende te halen voor een toets. De kinderen moeten hetgeen ze geleerd hebben ook kunnen toepassen. Hiervoor is het belangrijk dat de kinderen goed mee doen tijdens de lessen. Bijvoorbeeld: In het oefenblad wordt gesproken over wat een legenda is, maar in de lessen moet je de legenda gebruiken om een kaart beter te begrijpen. Daarnaast laten we tijdens de lessen ook informatieve filmpjes zien met belangrijke informatie. De meeste filmpjes zijn via een link (Leskompas) op de website ook thuis te bekijken.
De lessen van aardrijkskunde zijn ook via de site te bekijken (Grenzeloos), we weten na een jaar met deze methode gewerkt te hebben dat dit zeker zinvol is om thuis nog eens te bekijken voordat uw zoon of dochter de toets moet maken.
Natuurlijk kan het voorkomen dat het leren bij uw zoon of dochter niet helemaal vanzelf gaat. Bekijk samen met uw kind op welk tijdstip uw zoon/dochter het beste kan leren. Wij raden de kinderen aan om niet alles in één keer te leren, maar alles te verdelen over de week. Niet dagelijks een uur, maar dagelijks ongeveer 15 minuten. Bijvoorbeeld elke dag één onderwerp. Eventueel kunt u uw kind zo af en toe even overhoren.
   
Leesinstructie
De leerlingen die aan het begin van het schooljaar niet op het gewenste AVI niveau zitten, komen in een instructiegroepje. Dit betekent dat zij zullen lezen met de leerkracht. Een aantal leerlingen zullen ook gaan lezen met een leerling uit groep 7. Tutorlezen noemen we dat. De andere leerlingen lezen zelfstandig  in een eigen boek of boek uit de mediatheek.
Als uw kind niet op het gewenste niveau zit, wordt er contact met u opgenomen om u te vertellen hoe het dit schooljaar georganiseerd is op het gebied van extra  instructie. Naast de instructie willen we ook weer gaan werken het met computerprogramma Flits.
Ook hierover wordt contact met u gezocht om te vertellen dat uw kind hiervoor in aanmerking komt. We willen dit voor beide groepen op de ochtenden gaan organiseren. De dagen en tijden kunnen per groep verschillen.
 
   
Mediatheek
Elke dinsdagmiddag hebben de groepen 6 mediatheek.
De eerste helft van het schooljaar heeft groep 6b dit van 13.15 uur t/m 14.15 uur en groep 6a van 14.15 tot 15.15 uur.
Halverwege het schooljaar wisselen we deze tijden om.
Tijdens dit uur werken de leerlingen aan verschillende taken.
We beginnen het schooljaar met het verwerken van de informatie uit de Juniorboekjes tot een samenvatting, getypt in Word en met een ingevoegd plaatje vanuit internet.
Daarnaast mogen steeds een aantal leerlingen werken aan een Webquest. Dit zijn kleine werkstukjes waarbij ze a.d.h.v. een vragen- en opdrachtenlijst werken. Ook werken we weer met office 365, waarbij de leerlingen een eigen emailadres en een eigen inlogcode hebben. Ze gaan werken in de Cloud, wat betekent dat ze ook thuis bij hun werk kunnen en dat anderen niet meer in hun werk kunnen komen. We hebben dit het afgelopen schooljaar uitgeprobeerd en het werkt heel fijn.
Het is wel de bedoeling dat het emailadres voor school gebruikt wordt. Dit zullen we de leerlingen ook duidelijk uitleggen.
Tijdens het schooljaar gaan de leerlingen een boekbespreking houden. Dit mag alleen of in tweetallen. Deze bespreking mag voorbereid worden tijdens het uur Mediatheek.
   
Oefensites:
Er bestaan leuke, zinvolle sites om met uw kind bepaalde stof/vakken te oefenen. Een aantal van deze sites kunt u vinden via het besloten deel van de website. Weet u zelf ook nog een handige oefensite? Dan zouden we het leuk vinden wanneer u deze aan ons tipt!
   
Rekenen
Het is alweer het derde jaar dat we met de methode: Wereld in Getallen werken. Deze methode biedt 3 niveaus aan: de 1, 2 en 3 ster route.
Komend jaar in groep 6 hebben we dit als volgt georganiseerd:
De instructie is op het niveau van de 2 ster route, de basisstof. Leerlingen die meer aankunnen en bij de laatste Cito rekenen een I score hebben behaald, mogen daarnaast werken aan wat meer uitdaging d.m.v. de 3 ster route. Leerlingen die moeite hebben met de stof worden extra begeleid aan de instructietafel en mogen i.p.v. aan verdiepingsstof, werken aan herhalingsstof. Werken met de 1 ster route doen we niet zomaar. Dan moet een leerlingen echt uitvallen op de basisstof. Dit wordt altijd overlegd met de IB’er en met u als ouder.
   
Toetsmomenten
We hebben er schoolbreed voor gekozen om de toetsen niet meer allemaal op de donderdagen te geven. Dit omdat er, in bijna elke groep, gewerkt wordt met duo collega’s en zij elkaars vakken gaan toetsen en daardoor niet de uitleg kunnen geven die gewenst is.
In groep 6a betekent dit dat de toetsen van aardrijkskunde en geschiedenis worden afgenomen op donderdag en die van natuur op dinsdag. In groep 6b worden de toetsen ook op dinsdag en donderdag afgenomen.
De leerlingen krijgen een week van te voren leerbladen mee naar huis met de datum van de dag dat de toets gepland staat. Via de schoolportaal-app of de website vindt u onder het in de agenda ook alle data van de toetsen. Wanneer een datum verandert, veranderen wij dit ook op de site.
   
Uitdaging (extra werk)
Wij willen extra mogelijkheden bieden aan leerlingen die de “standaard” leerstof al of snel beheersen, zodat ze voortdurend uitgedaagd blijven en ze hun werk niet saai gaan vinden. Dit extra werk kan gekozen en gemaakt worden na het gewone werk. U kunt hierbij denken aan opdrachten op het gebied van wereldoriëntatie, maar ook taal en rekenen komen aan bod. Ze mogen hier regelmatig samen aan werken. De kinderen die dit aankunnen, krijgen een mapje, waarin ze het gekozen werk kunnen doen. Ze kunnen hun opdrachten zelf nakijken, maar wij als leerkracht controleren en bespreken ook hoe het gegaan is.
   
Zelfstandig werken (dag/weektaak)
We vinden het belangrijk dat kinderen leren zelfstandig te werken en dat ze hun eigen keuzes kunnen maken. Daarnaast willen we ze leren omgaan met uitgestelde aandacht. We gaan dit jaar beginnen met een dag- en weektaak. Dit houdt in dat de kinderen op maandag een planner krijgen. Ze vullen samen met de leerkracht een aantal weektaken in. Deze taken mogen ze daarna zelf inplannen. Op vrijdag moeten ze af zijn. Hierbij horen onder andere de rekentaak en een aantal computeropdrachten. Gaandeweg komen hier de spellinglessen bij. Ook werken we een aantal dagen per week aan een dagtaak. De kinderen schrijven dit ook op hun planner en hebben bijvoorbeeld de hele ochtend de tijd om dit te gaan maken. We bekijken eerst wanneer de kinderen hier aan toe zijn en bouwen het ook langzaam op, zodat ze er rustig aan kunnen wennen.