Wat leren we in groep 5

Sociale vaardigheid
Methode: Kanjertraining
Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Het succes van de Kanjertrainingen is onder meer gelegen in de deelname van zowel de kinderen als de ouders. De methode werkt met petjes, die staan voor de verschillende gedragingen in de groep.
Taal
De methode is verdeel in vier taaldomeinen:
•    Woordenschat
•    Spreken/luisteren
•    Schrijven 
•    Taalbeschouwing
Rekenen
Methode: Wereld in getallen
•    Getalbegrip tot 10.000
•    Delen met rest
•    Vermenigvuldigen boven de 10
•    Optellen en aftrekken t/m 1000
•    Verdere uitbreiding metriek stelsel en het berekenen van oppervlakte en omtrek
•    Rekenen met geld en kommagetallen
•    Rekenen met tijd, analoog en digitaal
Spelling
Methode: Spelling in beeld
De kinderen krijgen in negen lessen per blok de woorden per spellingcategorie* aangeboden, gevolgd door een oefendictee na les 7 en een controle-dictee na les 9. De lessen en het controle-dictee worden op de laptop gemaakt. Voor de kinderen die moeite hebben met spelling is het verstandig thuis op de computer met Bloon te oefenen.
* klankwoorden, regelwoorden, onthoudwoorden
Begrijpend lezen
Methode: Lezen in beeld
De kinderen leren leesstrategieën aan die ze voor het lezen, tijdens het lezen en na het lezen kunnen toepassen, om zo de tekst beter te leren begrijpen. Na elk hoofdstuk van drie lessen volgt een toets.
Dit schooljaar gaan we opzoek naar een nieuwe methode. 
Technisch lezen
Methode: Estafette 3.0 (nieuw)
Estafette is de doorgaande leerlijn vanuit Schatkist en Veilig leren lezen. Groep 5 krijgt wekelijks twee basislessen en twee vervolglessen. De lessen duren 45 minuten. Minder goede lezers krijgen extra ondersteuning met een verlengde instructie, intensieve begeleiding en meer leestijd.
Godsdienst
Methode: Kind op Maandag
Drie keer per week wordt een Bijbelverhaal verteld. Iedere week zingen we een nieuw lied. Thema's kunt u volgen op www.kindopmaandag.nl
Aardrijkskunde/ Natuur/ Geschiedenis
Methode: Argus Clou
Er zijn vijf thema's van elk vijf lessen en daarna een toets.
Een week voor een toets krijgt uw kind een leerblad mee om te oefenen. De toetsdata verschijnen op BasisOnline. De leerbladen kunnen ook via de digitale boekenkast gedownload worden. De toetsen worden op de laptop gemaakt.
Voor topografie worden aparte toetsen afgenomen en kan thuis op de computer geoefend worden.
Engels
Methode: Take it Easy
Door middel van filmpjes, liedjes, leesteksten, luisterteksten, dialogen en opdrachten leren de kinderen eenvoudige gesprekken te voeren.
Crea
Op vrijdagmiddag 
Twee weken achter elkaar in gemengde groepen 5/6 :  Koken, sport & spel, dans of  handvaardigheid. Vervolgens 2 weken in de klas.
Schrijven
Methode: Klinkers (nieuw)
De leerlingen leren bij deze methode de hoofdletters al in groep 4 aan. Dit jaar starten we wel met de lessen van groep 5. Waar nodig herhalen we lessen uit groep 4 om de moeilijkere hoofdletters goed aan te leren of extra te oefenen.
Gym
In beide groepen op maandagochtend. In de zomermaanden, bij goed weer, buiten in het park.
 
Wist u dat
alle kinderen in groep 5 een eigen laptop krijgen? Die ze t/m groep 8 gebruiken? En dat de kinderen in groep 5 leren typen met de methode Ticken en de lessen afsluiten met een typediploma?
Altijd handig:

Groep 5a: 17 leerlingen
Groep 5a: 20 leerlingen