Wat leren we in groep 6

Activiteiten groep 6
In groep 6 hebben we een aantal leuke activiteiten! 
We gaan in week 39, 40, 41 en 42 aan de slag met het project: De Middeleeuwse stad.  Op maandag 1 oktober krijgen we een stadswandeling door Woudrichem aangeboden o.l.v. een stadsgids. 
(Groep 6a om 9.00 uur en groep 6b om 10.30 uur.)
Het thema wordt afgesloten met een Middeleeuws feest op vrijdag 19 oktober.
In de laatste weken voor de zomervakantie gaan we op schoolreis naar het Archeon.
Daarnaast hebben we ook een aantal leuke uitstapjes: o.a. een buitenles met natuur, een cultuurvoorstelling op dinsdag 9 oktober (we gaan naar de voorstelling: Esther was Joods) en een dijkles met aardrijkskunde. 
Er zullen ook nog andere activiteiten zijn, maar deze zullen altijd vermeld staan op de site. Zo blijft u op de hoogte van alle activiteiten in groep 6.
Afstemmingsgesprekken
We vinden dit erg waardevol aan het begin van een nieuw schooljaar. Zo horen wij als leerkracht namelijk meteen waar we rekening mee moeten houden en kunnen wij ons onderwijs er op aanpassen. 
Daarom zullen deze afstemmingsgesprekken dit jaar weer plaatsvinden in de 4e t/m de 6e schoolweek. We hopen dat u hier ook weer voor open staat. 
Bloon
Dit is een programma waarin de leerlingen thuis kunnen oefenen met de woorden van spelling. Het is belangrijk voor de kinderen die moeite hebben met spelling, maar ook voor de andere leerlingen altijd goed om te oefenen.
De link is te vinden op de site in de boekenkast.
Elk blok van spelling is verdeeld over 4 weken. In de laatste week maken de leerlingen het dictee en zijn er geen nieuwe woorden te oefenen, maar kunnen de leerlingen de woorden herhalen uit de eerdere 3 weken. 
Naast deze oefening krijgen een aantal leerlingen ook een extra oefenboekje mee naar huis waarmee ook de spellingregels worden geoefend. Aan de hand van de resultaten in groep 5 wordt er een huiswerkpakketje meegegeven. Het is de bedoeling dat dit op maandag mee naar huis gaat en de maandag erop weer wordt ingeleverd.
Wereldoriëntatie
 De thema's in groep 6 voor aardrijskunde:
Thema 1: de aarde.
Thema 2: de mens als gebruiker van de aarde: wonen en werken.
Thema 3: de mens als gebruiker van de aarde: verkeer en energie.
Thema 4: verschillen tussen mensen.
Thema 5: jij als wereldburger.
Thema 1 wordt gegeven na thema 4 zodat we dit thema in het voorjaar behandelen. Dit heeft te maken met de gastles vanuit het Waterschap met een bijbehorende dijkexcursie.
 
Voor geschiedenis is de indeling van de thema's als volgt:
Thema 1: tijd van jagers en boeren / tijd van Grieken en Romeinen.

Voor natuur is de indeling van de thema's als volgt:
Thema 1: Lachen naar het vogeltje
Thema 2: Leven en zweven in de ruimte
Thema 3: Speurneuzen en luistervinken
Thema 4: Alles in beweging
Thema 5: Boodschappen doen in de natuur
Thema 2: tijd van monniken en ridders / tijd van steden en staten.
Thema 3: tijd van ontdekkers en hervormers / tijd van regenten en vorsten.
Thema 4: tijd van pruiken en revoluties / tijd van burgers en stoommachines.
Thema 5: tijd van wereldoorlogen / tijd van televisie en computer.
Thema 2 wordt al eerste behandeld. Dit heeft te maken met het bijbehorende project: De Middeleeuwse stad met bijbehorende excursie naar Woudrichem en het afsluitende Middeleeuwse feest.
Nieuwe methode schrijven
Schrijven was aan vernieuwing toe en vroeg om wat meer aandacht. We hopen dat dit met deze methode lukt.
  Nieuwe methode verkeer
Verkeer is helemaal digitaal en we hopen op deze manier de 'oude' maar zeer belangrijke verkeersregels op een leuke manier aan te bieden en te oefenen.
Crea-middagen
Ook dit jaar staan de vrijdagmiddagen weer in het teken van creativiteit. Uw kind begint dit schooljaar met 2 crea-middagen in de klas met de eigen leerkracht en heeft daarna 2 weken crea buiten de klas, met kinderen van de groepen 5 en 6. Daarna zijn er weer 2 vrijdagmiddagen in de klas, enzovoorts. 
Soms zal dit rooster iets afwijken, maar dan wordt dit doorgegeven.
We zullen het dit schooljaar zonder koken moeten doen. Het is niet mogelijk om de keuken van De Schans te gebruiken. Heel jammer!
De 4 activiteiten zijn dit schooljaar:
 • Handvaardigheid door juf Jeannette
 • Sport en spel door juf Chantal
 • Dans door juf Carlijn
 • Drama door juf Marjel
Hulp binnen en buiten de groep
Binnen de groep werken we met blokjes. Deze blokjes hebben verschillende kleuren:
 • Rood: ik wil niet gestoord worden tijdens het werk
 • Groen: Ik ben aan het werk maar wil je wel helpen als je ergens niet uitkomt.
 • Oranje: we mogen samenwerken van de leerkracht.
 • Wit met een vraagteken: ik heb een vraag voor de leerkracht.
Hulp buiten de groep wordt altijd overlegd met u als ouders.
Huiswerk (Werk mee naar huis en omgaan met huiswerk/leren)
Bijna wekelijks krijgen de kinderen een toets.  ([Symbool]Zie ook "Toets momenten"). 
Alleen het oefenblad leren geeft nog altijd geen garantie om een voldoende te halen voor een toets. De kinderen moeten hetgeen ze geleerd hebben ook kunnen toepassen. Hiervoor is het belangrijk dat de kinderen goed mee doen tijdens de lessen. Bijvoorbeeld: In het oefenblad wordt gesproken over wat een legenda is, maar in de lessen moet je de legenda gebruiken om een kaart beter te begrijpen. Daarnaast laten we tijdens de lessen ook informatieve filmpjes zien met belangrijke informatie. De meeste filmpjes zijn via een link (Leskompas) op de website ook thuis te bekijken. 
 
Natuurlijk kan het voorkomen dat het leren bij uw zoon of dochter niet helemaal vanzelf gaat. Bekijk samen met uw kind op welk tijdstip uw zoon/dochter het beste kan leren. Wij raden de kinderen aan om niet alles in één keer te leren, maar alles te verdelen over de week. Niet 1x  een uur, maar dagelijks ongeveer 15 minuten. Bijvoorbeeld elke dag één onderwerp. Eventueel kunt u uw kind zo af en toe even overhoren.
Leesinstructie
We werken voor het tweede jaar met de methode: Estafette. De leerlingen zijn ingedeeld in 3 groepen: aanpak 1 zijn de leerlingen die nog niet het gewenste AVI niveau hebben, aanpak 2 zijn de leerlingen die wel op het gewenste AVI niveau zitten en aanpak 3 zijn de leerlingen met AVI+.
De les start met een aantal gezamenlijke opdrachten, daarna volgt een basisinstructie voor de aanpak 1 en 2  De kinderen die niet het gewenste leesniveau hebben krijgen daarna een verlengde instructie. De kinderen die Avi+ hebben werken verder zelfstandig met een leesboek en een werkboek. 
Mediatheek
Tijdens deze les werken de leerlingen aan verschillende taken.
Tot de herfstvakantie gaan we aan de slag met het programma Word. We willen de kinderen vaardig maken met dit programma d.m.v. korte opdrachten.
Na de herfstvakantie gaan de kinderen met verschillende opdrachten aan de slag.
De kinderen bereiden een boekbespreking voor, deze boekbespreking wordt in de groep gepresenteerd a.d.h.v. een PowerPoint presentatie.
We gaan aan de slag met programmeren en aan het einde van het schooljaar gaan de kinderen aan de slag met Veilig Internetten. Hier leren ze van alles over het veilig omgaan met social media. Ze doen dit aan de hand van een spel. Aan het einde kunnen de kinderen ook een diploma halen.
Oefensites
Er bestaan leuke, zinvolle sites om met uw kind bepaalde stof/vakken te oefenen. Een aantal van deze sites kunt u vinden via het besloten deel van de website. Weet u zelf ook nog een handige oefensite? Dan zouden we het leuk vinden wanneer u deze aan ons tipt!
Rekenen
We werken dit jaar in groep 6 en 7 groepsdoorbrekend tijdens de rekenlessen.  De leerlingen zijn verdeeld over 3 groepen: de leerlingen die veel instructie nodig hebben, leerlingen die minder instructie nodig hebben en leerlingen die weinig tot geen instructie nodig hebben om het rekenwerk goed te kunnen maken (de plusleerlingen).
De groepen 1 en 2 zitten bij juf Carlijn of juf Rachel/ juf Marjel. Dit zal elk blok wisselen zodat we onze eigen leerlingen goed kunnen blijven volgen. De 3e groep leerlingen gaan naar meester Frans. In groep 7 is de zelfde verdeling gemaakt. Daar geven juf Amber en juf Narinja/ juf Thea/ juf Lotte les aan de eerste 2 groepen en ook daar gaat de 3e groep naar meester Frans. Die heeft dus alle plusleerlingen van groep 6 en 7 in zijn groep. Het fijne aan deze manier van werken is dat we gericht les kunnen geven en kunnen voldoen aan de behoeften van de leerlingen en rustiger of juist sneller door de stof kunnen gaan.
 
Werken met de 1 ster route doen we niet zomaar. Dan moet een leerling echt uitvallen op de basisstof. Dit wordt altijd overlegd met de IB'er en met u als ouder.
Toetsmomenten
We hebben er schoolbreed voor gekozen om de toetsen niet meer allemaal op de donderdagen te geven. Dit omdat er, in bijna elke groep, gewerkt wordt met duo collega's en zij elkaars vakken gaan toetsen en daardoor niet de uitleg kunnen geven die gewenst is.
De leerlingen krijgen een week van te voren leerbladen mee naar huis met de datum van de dag dat de toets gepland staat. Op de website van de groep vindt u onder het kopje agenda ook alle data van de toetsen. Wanneer een datum verandert, veranderen wij dit ook op de site. In de boekenkast op de site staan alle samenvattingen bij het desbetreffende vak, voor als er iets mis is gegaan.
Uitdaging (extra werk)
Wij willen extra mogelijkheden bieden aan leerlingen die de "standaard" leerstof al of snel beheersen, zodat ze voortdurend uitgedaagd blijven en ze hun werk niet saai gaan vinden. Dit extra werk kan gekozen en gemaakt worden na het gewone werk. U kunt hierbij denken aan opdrachten op het gebied van wereldoriëntatie, maar ook taal en rekenen komen aan bod. Ze mogen hier regelmatig samen aan werken. De kinderen die dit aankunnen, krijgen een mapje, waarin ze het gekozen werk kunnen doen. Ze kunnen hun opdrachten zelf nakijken, maar wij als leerkracht controleren en bespreken ook hoe het gegaan is.
Zelfstandig werken (dag/weektaak)
We vinden het belangrijk dat kinderen leren zelfstandig te werken en dat ze hun eigen keuzes kunnen maken. Daarnaast willen we ze leren omgaan met uitgestelde aandacht. We gaan dit jaar beginnen met een dag- en weektaak. Dit houdt in dat de kinderen op maandag een planner krijgen. Ze vullen samen met de leerkracht een aantal weektaken in. Deze taken mogen ze daarna zelf inplannen. Op vrijdag moeten ze af zijn. Hierbij horen onder andere de rekentaak en een aantal computeropdrachten. Gaandeweg komen hier de spellinglessen bij. Ook werken we een aantal dagen per week aan een dagtaak. De kinderen schrijven dit ook op hun planner en hebben bijvoorbeeld de hele ochtend de tijd om dit te gaan maken. We bekijken eerst wanneer de kinderen hier aan toe zijn en bouwen het ook langzaam op, zodat ze er rustig aan kunnen wennen.
Website
De agenda wordt keurig bijgehouden en daar kunt u alles vinden wat belangrijk is voor de leerlingen in groep 6. In de boekenkast vindt u handige links, de leerbladen van de toetsen en andere handige documenten. 
Contact
We vinden het belangrijk om goed, open en eerlijk contact met u te hebben. Samen dragen wij de zorg voor uw kind! 
Natuurlijk zijn er een aantal vaste contactmomenten (ontmoetingsavond, spreekavond, kijkavond), maar vaak zijn er toch ook nog meer momenten dat het fijn is om even contact te hebben. 
Een vraag, een onduidelijkheid, een stukje zorg om te delen…  
Contact kan op de volgende manieren: per mail (leerkracht6a@morgenster-sleeuwijk.nl, leerkracht6b@morgenster-sleeuwijk.nl), telefonisch, na schooltijd, of wanneer we meer tijd nodig hebben voor een gesprek: een afspraak maken. U bent van harte welkom! Wacht alstublieft niet te lang met contact opnemen wanneer er iets speelt. 
De volgende leerkrachten staan op de volgende dagen voor de groep:
 • 6a:
  maandag en dinsdag:  juf Rachel
  woensdag, donderdag en vrijdag: juf Marjel
 • 6b: 
  maandag t/m vrijdag: juf Carlijn