Wat leren we in groep 7

Algemeen

We vinden een positief groepsgevoel belangrijk en werken daar met de groepen op verschillende manieren aan. In de schoolgids staat uitgebreid beschreven welk traject wij als school volgen. In de groepen hangen posters met de 5 belangrijkste regels van de Kanjertraining.

In het ouderportaal van Basisonline staat per groep vermeld wat de activiteiten zijn en er worden regelmatig foto's en berichtjes door ons geplaatst. In de agenda staat wanneer de toetsen ingepland zijn. Voor de vakken Engels, geschiedenis, natuur en aardrijkskunde staan de leerbladen in de boekenkast van basisonline. Deze kunt u downloaden en zelf printen.

Het zelfstandig werken stimuleren we door per week een weektaak te maken. Hierop staat per vak wat de weektaak inhoudt en wat de kinderen kunnen doen als ze klaar zijn.

Op woensdag is het (nog steeds) fruitdag. Wij verzoeken u vriendelijk uw kind op die dag fruit mee te geven.

De regels voor het meenemen van een mobiele telefoon staan vermeld in de schoolgids.

Rekenen

Dit jaar werken we met een nieuwe rekenmethode, Wereld In Getallen 5. Meer informatie hierover stond onlangs in de Nieuwsbrief.

Werkwoordspelling

Aan het begin van het schooljaar starten we met herhaling van de tegenwoordige tijd. Nadat we de regels van de tegenwoordige tijd hebben ingeslepen, starten we met de opbouw van de verleden tijd.

In de tweede helft van groep 7 gaan we aan het werk met een boekje voor werkwoordspelling (Dees en Tees). Het is de bedoeling dat de kinderen elke week hierin een oefening maken. Dit doen we om een goede basis te leggen voor de cito werkwoordspelling en groep 8.

 

Spelling
In groep 7 kunnen de kinderen de woordpakketten terugvinden in de boekenkast bij spelling. Daarnaast is de mogelijkheid om thuis op de computer met Bloon, spellingoefenen.nl en Gynzy.

Begrijpend lezen
In de praktijk is gebleken dat veel kinderen moeite hebben met begrijpend lezen. In de digitale boekenkast kunt u extra oefenmateriaal vinden. We werken met de methode Nieuwsbegrip en zijn hierbij vooral bezig met het actief lezen.
Bewegingsonderwijs
Groep 7a gymt op vrijdagochtend van 10:30 tot 12:00.
Groep 7b gymt op vrijdagochtend van 8:30 tot 10:00.
 
 
Aardrijkskunde

We werken voor de zaakvakken met de methode Argus Clou. Er zijn 5 thema's:

- Van Poolijs tot zonnebrand
- Werk aan de winkel
- De oertijd in je tank
- Ik wil een beter leven
- Samen sterk

Daarnaast is er bij elk thema en onderdeel topografie, deze leerbladen zijn ook te vinden in Basisonline. De topografie toetsen volgen altijd één week na het geven van de les topografie.

Natuur

Natuur

In de methode natuur van Argus Clou komen de 5 thema's aan bod:

- Ieder stekje z'n plekje
- Oerkrachten van de aarde
- Samenwerken? Natuurlijk!
- Goed gebouwd!
- De wereldkeuken

In groep 7 hebben we een apart hoofdstuk toegevoegd. Dit hoofdstuk gaat over jongens en meisjes en bevat een stukje seksuele voorlichting. Dit thema wordt na de meivakantie behandeld. In het verleden hebben veel ouders aangegeven dit van tevoren graag te willen weten, zodat zij hun kind hierop kunnen voorbereiden. Wanneer we aan de slag zijn met dit hoofdstuk krijgt u hierover nog meer informatie. De kinderen moeten thuis ook een werkstukje maken, d.w.z. één pagina op A4-formaat. De beoordeling hiervan telt mee als toetscijfer voor het rapport.

In groep 7 hebben we een apart hoofdstuk toegevoegd. Dit doen wij aan de hand van onze vorige methode. Dit hoofdstuk gaat over jongens en meisjes en bevat een stukje seksuele voorlichting. Dit thema wordt na de meivakantie behandeld. In het verleden hebben veel ouders aangegeven dit van tevoren graag te willen weten, zodat zij hun kind hierop kunnen voorbereiden. Wanneer we aan de slag zijn met dit hoofdstuk, moeten de kinderen thuis ook een werkstukje maken, d.w.z. één pagina op A4-formaat. De beoordeling hiervan telt mee voor het cijfer van de toets 

Geschiedenis

In de methode Geschiedenis van Argus Clou komen 5 thema's aan bod: 

- Boze Bataven en knappe keizers
- Grote koningen; kleine koningen
- Opstand en een nieuw land
- Rijke regenten; arme burgers
- Hevige strijd en koude oorlog

In april en mei behandelen we het thema Hevige strijd en Koude oorlog. Deze onderwerpen krijgen hun plaats in het project 'Tweede wereldoorlog'. We doen dit mede aan de hand van materialen die we van Kamp Vught in bruikleen krijgen. We brengen ook een bezoek aan het Kamp, gaan naar het militair museum en sluiten het thema af met een tentoonstelling Ter zijner tijd ontvangt u meer informatie hierover.

Verkeer
In groep 7 vindt in maart het verkeersexamen plaats. We oefenen op school tegen die tijd met proefexamens. Enkele weken van tevoren krijgen de kinderen een seintje dat ze ook op de website Veilig Verkeer Nederland thuis kunnen oefenen. Ook toetsen wij ruim voor het examen plaatsvindt de borden die de kinderen moeten kennen. Belangrijk om te weten is dat de kinderen een goedgekeurde fiets moeten hebben. Enkele weken voor het examen zal er op school een fietskeuring plaatsvinden..
Engels
In groep 7 krijgen de kinderen voor het eerst een Engelse toets. Deze bestaat uit een stukje luister- en leestekst, woordenschat en grammatica. De woorden krijgen de kinderen iedere week mee naar huis, zodat ze deze in delen kunnen leren. De grammatica wordt in de les besproken. Alle leerstof vindt u in de boekenkast. De toets grammatica nemen we af om te bekijken hoe ver uw kind al is. Hiervoor krijgt uw kind geen cijfer. De woordenschattoets telt wel mee voor het rapport.

Muziek
Ook dit jaar maken we gebruik van de muziekmethode 1-2-3-Zing. In groep 7 sluiten de thema's aan bij de interesses van kinderen. Niet alleen gaan we met de kinderen zingen. Ook rap, scat en beatbox zullen aan de orde komen.