Inspectierapport

In april 2018 heeft de inspecteur van het basisonderwijs onze school bezocht voor het zogenoemde vierjaarlijks onderzoek. Het onderzoek bevatte allerlei onderdelen als een documentenanalyse, startgesprek met bestuur en directie, klassenbezoeken, gesprekken met ouders, leerlingen, medezeggenschapsraad, toezichthoudend deel van het bestuur, intern begeleiders, delegatie van het team en directie. Op basis daarvan kregen we een ruim voldoende beoordeling. Daarnaast zijn er aanbevelingen gedaan voor verbetering. Klik hier voor het hele rapport.