Aanmelden

Aanmelden van leerlingen

De Morgenster in Sleeuwijk is een Protestants Christelijke basisschool waar leerkrachten een belangrijke bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige, zelfverantwoordelijke en sociale burgers, die waardering hebben voor zichzelf en de wereld om zich heen.  We zijn een grote basisschool met ruim 400 kinderen verdeeld over 18 groepen. Ondanks de grootte beoordelen onze kinderen en ouders ons als een school met aandacht voor ieder kind. We vinden het belangrijk dat kinderen op school gelukkig zijn, zich veilig voelen en plezier hebben. Kinderen, ouders en personeel werken in harmonie samen om dit te bereiken.  

Ons team van collega's is op een breed terrein getalenteerd. We zetten die talenten vooral in om elke dag goed les te geven. Basisvaardigheden staan daarbij centraal. De kinderen komen in eerste instantie naar onze school om goed te leren lezen, te rekenen, te spellen, taalvaardig te worden en de wereld te verkennen. We verdelen onze aandacht tussen kinderen die het basisprogramma kunnen volgen en kinderen die extra begeleiding nodig hebben, omdat ze iets moeilijk vinden of juist meer aankunnen. Daarnaast bieden we ruimte voor andere talenten. De Morgenster beschikt over een breed aanbod op het gebied van creatieve vakken, techniek, cultuur, muziek en bewegingsonderwijs.  Binnen ons onderwijs stimuleren we het ontwikkelen van een actieve leer- en werkhouding waarbij kinderen zelf verantwoordelijkheid leren nemen. We hebben aandacht voor het proces, hoe je tot een antwoord komt, en voor het product, de uitkomst zelf.  De Morgenster: een school waar je kunt groeien om te stralen.

Voor meer informatie:
Flyer Ouderinformatie
Schoolgids

Bent u nieuwsgierig geworden?
Met ouders/verzorgers die zich oriënteren op een basisschool voor hun kind willen we graag persoonlijk contact.
U kunt een informatiepakket aanvragen met daarin een inschrijfformulier. Mocht u kiezen voor onze school dan kunt u het inschrijfformulier thuis invullen, ondertekenen en vervolgens aan school retourneren.
Ouders die graag sfeer willen komen proeven kunnen een afspraak maken voor een vrijblijvende rondleiding door onze school. 

U kunt contact met ons opnemen door te mailen naar algemeen@morgenster-sleeuwijk.nl.

Aanmelding en AVG
Sinds 25 mei 2018 is in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving van toepassing. De belangrijkste privacywet is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Ook basisscholen hebben hiermee te maken. Alleen wanneer het van belang is om de persoonsgegevens van leerlingen vast te leggen, mogen scholen dat doen. Hiervoor heeft de school altijd toestemming van ouders nodig.

Een onderdeel van de AVG is dataminimalisatie. Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de school mogen worden verwerkt. Om die reden maken wij bij inschrijving gebruik van een drietal formulieren:

Inschrijfformulier:
Wij zijn als school wettelijk verplicht een aantal gegevens van u en uw kind te registreren.
U bent verplicht om dit formulier in te vullen. De gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Intakeformulier:
Als school vinden wij het belangrijk om goed af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van uw kind. Met het intakeformulier willen wij een aantal aanvullende gegevens van u en uw kind registeren die ons kunnen helpen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij dat wat uw kind nodig heeft. U bent niet verplicht dit formulier in te vullen. De gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. 

Aanmeldformulier lidmaatschap schoolvereniging:
Als ouder met een leerling op de Morgenster kunt u lid worden van de schoolvereniging. U heeft dan inspraak bij belangrijke beslissingen die binnen onze school genomen worden.


De school bekijkt de aanmelding en neemt altijd even contact op. 
Als een kind wordt toegelaten op 'De Morgenster' worden nadere gegevens over de eerste schooldag uitgewisseld.
Als een kind niet kan worden toegelaten, gaat de school in overleg met de ouders/verzorgers op zoek naar een andere school.