Schoolplan

Het Schoolplan gaat primair over ons onderwijs: de primaire processen en de resultaten daarvan. Daarnaast hebben we te maken met processen die de primaire processen ondersteunen: de secundaire processen.
Centraal staat onze visie: 'Groeien om te stralen'. In de praktijk van alledag, in het klaslokaal en daarbuiten, maar ook in onze doelen voor de toekomst is dat ons vertrekpunt. Onderdelen daarvan zijn:
Kernwaarden: wat zijn onze overtuigingen, wat vinden wij belangrijk? Die waarden worden in al onze schooldocumenten en communicatiekanalen verbeeld en daardoor levend gehouden.
Uitdagend doel: waar gaan wij heen, waar dromen wij van?
Kernkwaliteiten: waarin blinken wij uit, waar zijn wij goed in?
Hoger doel: waarom bestaan wij, wat is onze unieke bijdrage aan de ontwikkeling van het kind, wat zou een kind missen als onze school er niet was?
Opbrengsten: 'Hier gaan we voor' - welke opbrengsten streven we na met ons hoger doel?
Beleid in kaart: 'Dit gaan we doen'-  we beschrijven het onderwijs en de primaire processen en de organisatie en de secundaire processen.
In 4 aparte jaarplannen vertalen we het beleid in concrete doelen, zo SMART mogelijk. We evalueren die jaarplannen tussentijds volgens de PDCA-cyclus en stellen op grond daarvan de plannen bij en het volgende jaarplan op.

Besluitvorming
Het schoolplan is bekrachtigd door het bestuur van de Vereniging voor PC Basisonderwijs te Sleeuwijk, met instemming van de medezeggenschapsraad en is geldig tot 1 augustus 2024. De voortgang van de uitvoering zal jaarlijks in team en bestuur geëvalueerd worden. Indien nodig vindt tussentijdse bijstelling plaats. In 2023-2024 zal het schoolplan als geheel geëvalueerd worden. Dit als voorbereiding op een volgend schoolplan.
 
Uitleg
Uitdagend doel - waar gaan wij voor?
'Uitdagend en toekomstgericht onderwijs'. We kozen in schoolplan 2016-2020 expliciet voor 'kritisch & creatief denken' en 'coöperatief leren'. Het traject van kritisch en creatief denken is succesvol doorlopen. We gaan nu verder met de implementatie en borging. We merken ook dat er zoveel raakvlakken zijn met de andere 21e-eeuwse vaardigheden en gaan daarom breder inzetten.

Inspelen op de leerbehoeften en talenten van kinderen. Dit is niet specifiek de aandacht voor hoog- en meerbegaafde leerlingen. Elke leerling heeft een talent. Het is het vermogen om iets goed te kunnen, iets wat je van nature schijnbaar moeiteloos af lijkt te gaan. Om het zelfvertrouwen van kinderen te stimuleren, is het belangrijk dat ze hun eigen talenten en die van anderen leren herkennen. Het gaat daarbij om talent in de breedste zin: cognitief, sociaal, creatief, praktisch, fysiek en artistiek. Dat is deels verwerkt in ons brede aanbod naast de basisvakken. Daarnaast bieden we ruimte voor ontdekken van talent en interesse bij kinderen op bepaalde tijden in ons programma bijv. tijdens een open podium. Het verder ontwikkelen van dat talent en die interesse vindt dan plaats buiten schooltijd en onder begeleiding van andere instanties.
 
Kernkwaliteiten - waarin blinken wij uit?
We zijn een grote basisschool, zeker t.o.v. de ons omringende basisscholen. Dat wordt vaak geïnterpreteerd als onpersoonlijk, leerlingen als nummers e.d. Wij krijgen van ouders en leerlingen terug dat we 'aandacht hebben voor ieder kind'.
De 'aandacht voor basisvaardigheden' zou normaal moeten zijn op elke basisschool. Maar vanuit de maatschappij komen er veel zaken op scholen af waarbij de verwachting is dat scholen dit gaan aanpakken en oplossen o.a. overgewicht, meer bewegen, aandacht voor gezonde voeding, meer aandacht voor cultuur en muziek, techniek, omgaan met geld, milieuvraagstukken e.d. Toch is er niet meer dan 25 uur lestijd per week beschikbaar. Het is echt zoeken hoe je al die 'ballen in de lucht' kunt houden en niet gaat verdwalen in het bos. Wij kiezen voor het nadrukkelijk benoemen van onze kernopdracht: kinderen goed onderwijs aanbieden in lezen, rekenen, spellen en taal, aangevuld met kennis van de wereld om ons heen. Daarin zijn we onderscheidend. Daarnaast hebben we vanaf 2020 ook te maken met de gevolgen van de Coronacrisis en dat maakt een keuze voor basisvaardigheden alleen maar logischer.
De manier waarop we omgaan met elkaar vanuit onze identiteit, vertaald in het programma van de Kanjertraining, vormt de basis van leren en ontwikkelen. Het zorgt voor een 'veilig pedagogisch klimaat'.
Wij werken vanuit een duidelijke 'structuur'. We hebben duidelijke regels&afspraken over tal van zaken, werken in de groepen met een dagritmepakket, duidelijke roosters, vaste opbouw van lessen en programma's, er heersen rust en stabiliteit.