MR - informatie

WAT IS EEN MR?

De Medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan van ouders en
personeel. De MR overlegt met bestuur/directie over aangelegenheden
van de school. Dit doen zij gemiddeld zes keer per jaar. In de MR van
De Morgenster hebben vier ouders (oudergeleding) en vier leerkrachten
(personeelsgeleding) zitting. De zittingsduur van de leden van de MR is
drie jaar. Daarna zijn ze aftredend en kunnen zij zich een keer opnieuw
herkiesbaar stellen.

WAT DOET DE MR?
De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen,
kortweg het beleid van de school. Het bestuur heeft, voordat bepaalde besluiten
mogen worden genomen, instemming nodig van de MR. Zoals bijvoorbeeld voor:
vaststellen of wijzigen van het schoolreglement; vaststellen of wijzigen met betrekking
tot de organisatie van de school; nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school.
Daarnaast heeft de MR adviesbevoegdheid waarbij de MR, gevraagd of ongevraagd,
advies mag uitbrengen over te nemen besluiten zoals bijvoorbeeld over aanstelling of
ontslag van personeel; vaststellen of wijzigen van beleid.
 

WAAROM IS DE MR BELANGRIJK?

Zowel ouders als leerkrachten hebben invloed op het beleid van de
school. De inzichten en/of ideeën van ouders en leerkrachten hoeven
niet altijd overeen te komen met die van bestuur/directie. Daarom is
het goed dat zowel vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten in
overleg met het bestuur/directie tot bepaalde standpunten komen.
 

WAT HEBBEN OUDERS EN PERSONEELSLEDEN AAN DE MR?

De MR is een vertegenwoordiging van ouders en personeel. Iedere
ouder of personeelslid kan dus contact opnemen met een lid van
de MR over zaken die de school betreffen. De MR is niet de
spreekbuis voor individuele aangelegenheden. Deze zullen eerst
met de leerkracht en eventueel daarna met de directie moeten
worden besproken.
 

WAT KUNNEN OUDERS EN PERSONEELSLEDEN VOOR DE MR BETEKENEN?

Door informatie te verstrekken probeert de MR ouders en personeel meer inzicht
te geven in het werk dat de MR-leden doen. Een stuk 'feedback' van ouders en
personeelsleden kan richting geven aan de koers die de leden van de MR moeten
bewandelen. Tenslotte zijn de MR-leden als afgevaardigden van alle ouders en
personeelsleden in de MR vertegenwoordigd.

HOE IS DE MR TE BEREIKEN?
Er kan een mail worden gestuurd naar het volgende emailadres: mr@morgenster-sleeuwijk.nl


 

Leden

Mandalie Zijnstra

Oudergeleding
Moeder van Loïs (1b) en Jula (thuis)
Groepsleerkracht groep 8

Kimberly Dekker

Oudergeleding
Moeder van Fenna (3a), Jayvi (1a) en Zayn (thuis)
Schoolleider

Gert - Jan de Ruiter

Oudergeleding
Voorzitter
Vader van Michaël (oud-leerling), Daniël (8b) en Naomi (6a)

Pepijn van Kinderen

Oudergeleding
Vader van Jay (7b) en Liantha ( 6b)
Docent wiskunde op het Altenacollege

Alice Boon - van Beest

Personeelsgeleding
Groepsleerkracht groep 4b
Moeder van Noëlle, Feline en Estelle (oud-leerlingen)

Ruth Ytsma

Personeelsgeleding
Groepsleerkracht groep 2b

Carlijn van Oudheusden

Personeelsgeleding
Groepsleerkracht groep 6a

Frans van den Steenhoven

Personeelsgeleding
Vader van Jurre (3b), Pim en Joep (thuis)
Groepsleerkracht groep 7a
 

Marlies van der Burg

Adviserend lid namens het managementteam