Bestuur

Schoolvereniging en bestuur

De Vereniging voor Protestant Christelijk Basisonderwijs te Sleeuwijk heeft tot doel het bevorderen en instandhouden van haar basisschool 'De Morgenster'. Het bestuur van de vereniging vormt het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag stelt het beleid vast en is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Het heeft de dagelijkse leiding overgedragen aan de directie. In een managementstatuut zijn verantwoordelijkheid en taakverdeling tussen bestuur en directie schriftelijk vastgelegd.
Het bestuur bestaat uit 7 leden van de schoolvereniging. Daarnaast is er een Raad van Toezicht die uit 3 leden bestaat. Zij allen worden tijdens de jaarlijkse ledenvergadering gekozen. Tevens wordt er dan verantwoording afgelegd van het gevoerde beleid in de vorm van het jaarverslag.

Op deze pagina kunt u informatie vinden over de bestuurscommissies. Ook kunt u zien wie de bestuursleden zijn en de jaarverslagen van de afgelopen jaren lezen.
bestuurscommissies

 

Bestuurscommissies

Het bestuur bestaat uit diverse commissies. Hieronder zetten we de onderwerpen van de commissies op een rijtje:

Onderwijs & Kwaliteit: Onderwijsvisie, Passend Onderwijs, Brede School, Lokaal Onderwijs Beleid, o.a. OOGO/LEA, Onderwijsproces (aanbod, ondersteuning), Onderwijsresultaten (o.a. sociale & maatschappelijke competenties), Nationaal Programma Onderwijs (NPO), Kwaliteitszorg en ambitie (zicht op ontwikkeling, toetsing en afsluiting vervolgsucces, kwaliteitszorg).

Communicatie & Identiteit: Oudertevredenheid, Communicatiebeleid, Communicatie achterban.

Personeel & Professionalisering: Personeelsbeleid, Formatiebeleid, Sollicitatie(beleid), Arbo, Lief- en leed, Didactisch handelen, Kwaliteitscultuur, Pedagogisch klimaat, Aanpak werkdruk.

Huisvesting & Facilitaire zaken: (Gemeentelijk) huisvestingsbeleid, ICT, OOGO, Veiligheid (fysiek), Duurzaamheid.

Financiën & Beheer: Begroting, Jaarstukken, Financieel beleid, Vermogensbeheer, Tussenschoolse opvang, Continuïteit, Doelmatigheid (efficiency en effectiviteit)

Organisatie & Maatschappelijk Draagvlak: Ledenvergadering, Bestuurlijke organisatie, Afstemming Raad van Toezicht, Samenwerking, Verantwoording en dialoog, Rechtmatigheid (wet- en regelgeving), Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Bestuursleden
 

Bestuursleden

Jan van de Werken

Voorzitter
Vader van Anna (3/4c) en Katja (2a)
Kerndocent (belasting)recht en Lid Examencommissie RAC
Commissies: Onderwijs & Kwaliteit Personeel & Professionalisering

Martijn van Driel

Penningmeester
Vader van Joas (7a) en Daniël (3a)
Senior Business Controller bij gemeente Woerden Oud leerling van de Morgenster
Commissies: Financiën & Beheer

Kees van den Heuvel

Secretaris
Vader van Maud (5a) en Gwen (2b)
Trade Marketeer bij Schouten Oud-leerling van de Morgenster
Commissies: Organisatie & Maatschappelijk draagvlak

 

Bestuurslid en algemeen adjunct

Commissies: Onderwijs & Kwaliteit Personeel & Professionalisering

Sylke Vreeswijk

Bestuurslid
Moeder van Indes (3/4c) en Rivve (1b)
Orthopedagoog / Onderwijskundig adviseur ZIEN in de Klas Oud-leerling van de Morgenster
Commissies: Onderwijs & Kwaliteit Organisatie & Maatschappelijk Draagvlak

Tim Dekker

Bestuurslid
Vader van Fien (3/4c), Boas (5a), Dorith (7b) en Daan (oud-leerling)
Leraar basisonderwijs, specialist bewegingsonderwijs, cultuurbegeleider, onderwijskundig coach Oud-leerling van de Morgenster
Commissies: Onderwijs & Kwaliteit Communicatie & Identiteit

Anneloes Kolff

Bestuurslid

Commissies: Communicatie & Identiteit Huisvesting & Facilitaire zaken

Manon van Burgel

Bestuurslid
Moeder van Lynn (7b), Fenne (4b) en Yinte (thuis)
GZ-psycholoog
Commissies: Personeel en Professionalisering Huisvesting & facilitaire zaken

Wesley van Breda

Bestuurslid

Commissies: Organisatie & Maatschappelijk draagvlak Personeel & Professionalisering

Louïs van der Hoff


Bestuurslid
Vader van Dominique (8a), Feline (5b), Veralie (4a) en Thijs (thuis
Scheepvaartondernemer
Aandachtsgebieden: Huisvesting & facilitaire zaken Financiën & Beheer

Laurien van Oosten

Raad van Toezicht
Moeder van Marieke, Matthijs en Nienke , Oma van Stijn (8a), Roel (6b) en Linne (2b)
Orthopedagoog (met pensioen) / Oud-collega Morgenster
Aandachtsgebieden: Onderwijs & Kwaliteit Communicatie & Identiteit

Leon van der Meer

Raad van Toezicht
Vader van Wilco (8a), Eliza (oud-leerling) en Tidde (2a)
Bankier in agrarische sector
Aandachtsgebieden: Huisvesting & Facilitaire zaken Organisatie & Maatschappelijk Draagvlak

Patrick van Min

Raad van Toezicht
Vader van Mack (oud-leerling) en Mabelle (oud-leerling)
International Tax Partner bij Deloitte Nederland
Commissies: Personeel & Professionalisering Financiën & Beheer

Jaarverslagen


Jaarverslagen