Bestuur: Wie zijn wij

 

INFORMATIEIn deze infographic kunt u meer informatie vinden over de onderwerpen die in het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk onderwijs te Sleeuwijk worden behandeld. Ook kunt u zien wie er in het bestuur plaatsnemen
 

COMMISSIES BESTUUR

Het bestuur bestaat uit diverse commissies. Hieronder zetten we de onderwerpen van de commissies op een rijtje:

Onderwijs & Identiteit: Onderwijsvisie, Passend Onderwijs, Brede School, Lokaal Onderwijs Beleid, o.a. OOGO/LEA, Onderwijsproces (aanbod, ondersteuning), Onderwijsresultaten (o.a. sociale & maatschappelijke competenties), Schoolklimaat (veiligheid, sociaal), Internationalisering, Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

Communicatie & Kwaliteit: Oudertevredenheid, Communicatiebeleid, Communicatie achterban, Kwaliteitszorg en ambitie (zicht op ontwikkeling, toetsing en afsluiting vervolgsucces, kwaliteitszorg), Risicobeheersysteem

Personeel & Professionalisering: Personeelsbeleid, Formatiebeleid, Sollicitatie(beleid), Arbo, Lief- en leed, Didactisch handelen, Kwaliteitscultuur, Pedagogisch klimaat, Aanpak werkdruk

Huisvesting & Facilitaire zaken: (Gemeentelijk) huisvestingsbeleid, ICT, OOGO, Veiligheid (fysiek), Duurzaamheid

Financiën & Beheer: Begroting, Jaarstukken, Financieel beleid, Vermogensbeheer, Tussenschoolse opvang

Organisatie & Maatschappelijk Draagvlak: Ledenvergadering, Bestuurlijke organisatie, Afstemming Raad van Toezicht, Samenwerking, Verantwoording en dialoog, Rechtmatigheid (wet- en regelgeving)

Voor meer informatie
Download de gehele infographic