Bestuur: Informatie

'De Morgenster' is een Protestant Christelijke Basisschool uitgaande van de Vereniging voor Protestant Christelijk Basisonderwijs te Sleeuwijk.
 
 
Algemeen uitgangspunt
We willen op onze school leven en werken als mensen die de Bijbel aanvaarden als Gods Woord, met de opdracht:
God lief te hebben boven alles, de naaste als onszelf,
en de schepping te beheren als Gods eigendom,
vanuit ons geloof zoals Jezus Christus ons dat als de blinkende Morgenster heeft voorgedaan.
 
 
Doelstellingen
Om het algemeen uitgangspunt te kunnen realiseren stellen wij ons het volgende ten doel:

  • met elkaar een veilige werk- en leefomgeving te vormen waarin elk kind als uniek schepsel van God zich thuis voelt (die veilige omgeving krijgt gestalte door de manier waarop we met elkaar omgaan en de regels die op onze school gelden);
     
  • de kinderen zo te begeleiden dat ze hun eigen talenten en motivatie verder gaan ontwikkelen om zo de bijbelse opdracht (de aarde te bewerken en te bewaren met en tot vreugde van alle medemensen) uit te kunnen voeren;
     
  • onze kinderen op een verantwoordelijke manier leren omgaan met de ruimte en de vrijheid die het geloof ons biedt, door rekening te houden met dat wat God van ons vraagt en dat wat wij als naaste voor de ander kunnen betekenen;
     
  • ons onderwijs zo in te richten dat de leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen zowel op het gebied van de basisvaardigheden (taal, lezen, schrijven, rekenen, wereldoriëntatie) als bij de andere gebieden (creatieve, muzikale en lichamelijke vorming, sociaal- emotionele ontwikkeling), zodat er sprake is van een stevig fundament waarop verder gebouwd kan worden.

 
 
Missie
'De Morgenster' wil een basisschool zijn met protestants christelijke waarden en normen, die leerling en leerkracht in staat stelt zich naar eigen mogelijkheden te ontwikkelen op alle gebied, om van daaruit actief mee te werken in een leefbare, veranderende samenleving. In ons onderwijs richten wij ons vooral op brede ontwikkeling, zelfstandig denken en handelen, en betekenisvolle en realistische activiteiten.

N.B. Wij verwachten van de ouders/verzorgers dat zij de grondslag van onze school respecteren.
 

Schoolvereniging en bestuur
De Vereniging voor Protestant Christelijk Basisonderwijs te Sleeuwijk heeft tot doel het bevorderen en instandhouden van haar basisschool 'De Morgenster'. Het bestuur van de vereniging vormt het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag stelt het beleid vast en is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Het heeft de dagelijkse leiding overgedragen aan de directie. In een managementstatuut zijn verantwoordelijkheid en taakverdeling tussen bestuur en directie schriftelijk vastgelegd.
Het bestuur bestaat uit 7 leden van de schoolvereniging. Daarnaast is er een Raad van Toezicht die uit 3 leden bestaat. Zij allen worden tijdens de jaarlijkse ledenvergadering gekozen. Tevens wordt er dan verantwoording afgelegd van het gevoerde beleid in de vorm van het jaarverslag. Klik hier voor:

Bij de inschrijving van uw kind wordt u automatisch lid van de vereniging, tenzij u daartegen bezwaar heeft. Het lidmaatschap bedraagt minimaal € 15,00 per jaar. Daarnaast bestaat er voor diegene die geen lid kan/wil worden, de mogelijkheid om begunstiger te worden. De bijdrage hiervoor is minimaal € 15,00 per jaar. Voor betaling van de contributie krijgt u in het voorjaar een nota.
 
Contactadres: bestuur@morgenster-sleeuwijk.nl 

Klik hier voor de namen en taken van de bestuursleden voor het huidige cursusjaar.